Vedligehold, skader & ændring

Vedligehold, skader & ændring af lejemålet 


Lejerens vedligeholdelsespligter

De vedligeholdelsespligter der påhviler dig som lejer er uddybet i din lejekontrakt. Vedligeholdelsespligten betyder, at du løbende i lejeperioden skal sørge for alle nødvendige vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, således at lejemålet til enhver tid fremstår vedligeholdt og i samme stand som ved indflytning.


Som hovedregel omfatter din vedligeholdelsespligt:

  • Maling, hvidtning og tapetsering af malbare flader
  • Behandling af gulve
  • Vedligeholdelse af låse og nøgler
  • Vedligeholdelse af faste installationer (f.eks. vandhaner, toilet mv.)
  • Derudover skal du sørge for at holde afløb i køkken og bad rene. Skulle man få kalkbelægninger på badeværelse afrenses det med husholdningseddike. Der må ikke anvendes saltsyre til WC, håndvask og afløb. Saltsyre ødelægger glasuren på saniteten og ætser afløbsrørene. Sanitet rengøres bedst med wc-rens og universalrengøringsmiddel. Gulvafløb - herunder vandlåsen - renses manuelt for hår og sæberester inden eventuel anvendelse af afløbsrens. Efter hvert bad bør der foretages en grundig udluftning af baderummet.

Vær venligst opmærksom på at vedligeholdelsesarbejder i lejeperioden bør udføres af faguddannede, momsregistrerede håndværkere.

Evt. altaner indgår under den for lejlighederne gældende vedligeholdelsespligt.

Hvis du konstaterer problemer med lejemålets installationer skal du straks kontakte  viceværten, for at aftale hvordan udbedringen foretages.


Vicevært

Viceværten bedes kontaktet vedrørende mangler, uorden, uregelmæssigheder eller uopsættelige reparationer. 

Viceværten kan kontaktes på tlf. 40 30 75 55 mandag til torsdag: 07:00 - 12:00 eller ved at send en mail på info@munkebolig.dk.


Hvem betaler hvad?

Som en hjælp til selvhjælp, kan vi oplyse, hvem der sædvanligvis betaler for problemer med lejligheden i det daglige.


Hvis denne skade opstår:                                      Bestiller udbedring - Betaler regning:

Stoppet afløb frem til faldstamme:                                               Lejer - Lejer

Defekt kloakledning/faldstamme:                                            Udlejer - Udlejer

Cisternen løber:                                                                                 Lejer - Lejer

Defekt toiletbræt:                                                                              Lejer - Lejer

Afkalkning af blandingsbatterier:                                                  Lejer - Lejer

Reparation af varmeinstallation:                                              Udlejer - Udlejer

Defekt rørledning (vand/varme):                                             Udlejer - Udlejer

Vedligeholdelse køleskab/elkomfur:                                            Lejer - Lejer

Nødvendig udskiftning af køleskab/elkomfur:                       Udlejer - Udlejer

Defekte elkontakter:                                                                          Lejer - Lejer

Defekte låse:                                                                                       Lejer - Lejer

Revnede/ituslået ruder:                                                                   Lejer - Lejer

Utæt tag:                                                                                         Udlejer - Udlejer

Vandskader i lejligheden:                                                            Udlejer - Udlejer

Punkterede ruder:                                                                          Udlejer - Udlejer

Udvendige skader:                                                                        Udlejer - Udlejer


Fejl eller uorden ved installationer til varme, el, vand og afløb skal omgående meldes til administrationen via telefon eller under boligservice på hjemmesiden.


Kondens & Fugt

Kondensfugt kan være et problem i beboelseslejemål. I de fleste tilfælde stammer fugten fra brugen af lejlighederne, dvs. kropsfugt, damp fra madlavning og opvask, fugt fra div. husholdningsmaskiner og fugt fra badeværelser. En normal familie afgiver eksempelvis ca. 16 liter vanddamp i døgnet. Fugt skal bortledes af beboerne ved at sørge for forskriftsmæssig udluftning (minimum 10 min. ca. 4 - 6 gange dagligt). Det kan samtidig oplyses, at fugtig luft er vanskeligere at opvarme end tør luft, så det lille varmetab, der er ved udluftning af boligen, bliver indhentet gennem billigere opvarmning. Når der opstår fugt/dugperler på den indvendige side af glasset, skyldes det for stor forskel mellem temperaturen inde og ude, hvilket normalt afhjælpes ved udluftning. Skru ned for radiatorventilen og lad vinduet stå åbent i ca. 15 – 20 min. Fugt kan medføre mugangreb på ydervægge, såfremt der henstår møbler tæt op ad væggen. I tilfælde af stillestående luft, vil luftfugtigheden kondensere (p.g.a. manglende luftcirkulation), og der kan i så fald ske skader på møbler/bygning. Kondens dannes altid på de køligste bygningsdele. I badeværelset skal vægge og gulv aftørres umiddelbart efter hvert bad. Derved forhindres unødig fordampning samt kalkdannelser på vægge og gulv. Flisebelægning på vægge og gulv må ikke afrenses med afkalkningsmiddel, da det opløser flisefugerne.


Læs evt. mere på Bolius: Dug og kondens på ruder & Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?


Radiatorventiler

Det er lejers pligt at sørge for at motionere radiatorventilerne, det vil sige at dreje dem en gang om måneden, så de ikke sætter sig fast.

 

Vedligeholdelse af gulve

I lejligheden kan der være gulve, som er lakeret efter en omfattende bundbehandling (afhøvling, slibning og lakering). Gulvene skal vedligeholdes af lejeren og kan ved rigtig vedligeholdelse holde sig smukke i mange år. Løst, tørt snavs fjernes ved støvsugning eller aftørring med en hårdt opvredet klud.  Vask skal foretages med varmt vand. I vaskevandet må kun anvendes opvaskemiddel. Vandforbruget skal være moderat og eftertørring foregå hurtigt. Hård smuds, såsom skomærker, fjernes med benzin eller mineralsk terpentin. Såfremt der anvendes forkerte vaskemidler f. eks. med silikone, skal gulvet afslibes, inden genlakering kan finde sted.

Mangelfuld vedligeholdelse som konstateres ved fraflytning, indebærer at genopretning af gulvenes vedligeholdelsestilstand finder sted for fraflyttende lejers regning.


Vedligeholdelse i øvrigt - generelt 

Fejl eller uorden ved installationer til varme, el, vand og afløb skal omgående meldes til administrationen via telefon eller under boligservice på hjemmesiden. Lejer er pligtig til at refundere ejendommen alle udgifter stammende fra utætte cisterner o. lign. som man har undladt at anmelde.


Ændringer af det lejede

Lejligheden skal bibeholdes i sin oprindelige form. Se i øvrigt lejekontrakten om bestemmelser om ændringer af det lejede.


Hvornår er der tale om misligholdelse?

Misligholdelse kan skyldes manglende rengøring, forkert brug, manglende vedligeholdelse eller ved skødesløs behandling af lejemålet og dets installationer. Ved misligholdelse er der tale om skader og forringelser af lejemålet som lejeren selv skal betale for og som kan medføre opsigelse.