Opsigelse, flyttesyn & afregning

Opsigelse, flyttesyn & afregning


Hvordan opsiger jeg mit lejemål?

Opsigelse med følgende information sendes på mail til info@munkebolig.dk eller postadressen: Munkegården, c/o Færch & Co. Holding Aps, Vestergade 42, 8600 Silkeborg.


Jeg/vi (Navn)__________________________________________________________________________________                                                                                 

opsiger hermed lejemålet (Adresse): __________________________________________________________________


Lejemålet opsiges pr. den ______/______ - 20_______ med 3 måneders varsel.


Jeg fraflytter min lejlighed senest 14 dage før opsigelsesdatoen, dvs. den: ________/________ 20________.

Eksempel: Opsiges fra 31.01.12 – fraflytter senest den 24.01.2012


Jeg ønsker at lejemålet udlejes så hurtigt som muligt: Ja:_________ Nej: __________

HVIS ja – jeg fraflytter lejemålet senest den:_______________________________________________


Tlf. nr. for kontakt i forbindelse med fremvisning:___________________________________________


I forbindelse med afregning af depositum er mit konto nr.:____________________________________


Min nye adresse er (til vidersendelse af post):___________________________________________________________________


Dato:                                    Underskrift lejer:


______________         _________________________________


Opsigelsesvarsel og fraflytning

Der er 3 måneders opsigelsesvarsel på dit lejemål, som er gældende fra den 1. hverdag i måneden, som ikke er en helligdag, efter vi har modtaget din opsigelse, med mindre andet er angivet i din lejekontrakt. 

Fraflytning sker senest 14 dage før opsigelsesfristens udløb, således vi har tid til at istandsætte lejemålet.


Hvor længe hæfter jeg for huslejen?

Du hæfter for huslejen i 3 måneder efter at lejemålet er opsagt, altså i hele opsigelsesperioden. Det betyder at du også hæfter for huslejen under istandsættelsen (14 dage) samt hvis du flytter fra lejemålet før selve opsigelsesperiodens udløb.


Ønskes lejemålet fraflyttet inden udgangen af de 3 måneder, vil vi naturligvis gerne være behjælpelige med at genudleje lejemålet. 

Vær dog venligst opmærksom på at du hæfter for huslejen i hele opsigelsesperioden, hvis det ikke lykkes os at genudleje dit lejemål før tiden.  


Hvad skal jeg gøre inden flyttesynet?

Du er forpligtet til at aflevere lejemålet med dertil hørende depotrum ryddelig gjort og rengjort ved afholdelse af flyttesynet. Ved mangelfuld rengøring udføres rengøringen for din regning. 


Rengøringen omfatter:

 • Alle flader f.eks. køkkenbordsplader, gulve mv.
 • Alle hårde hvidevarer rengøres ind- og udvendigt
 • Køle/frys skal være afrimede, rengjorte og helt tørre
 • Komfur rengøres evt. også på siderne og bagpå
 • Evt. emhættefiltre af metal renses med varmt vand og opvaskemiddel
 • Ovn, riste, bageplader og lignende afrenses
 • Kalkbelægninger mv. i toilet og på fliser fjernes.
 • Afløb og riste renses og rengøres. Eventuel rust skal fjernes, og hvis dette ikke er muligt, skal rustangrebne riste og lignende udskiftes.
 • Vinduer pudses ind- og udvendigt.
 • Vinduesrammer, samt falser på vinduet rengøres.
 • Evt. altaner opryddes og rengøres


Maling af vægge og lofter varetages af Munkegårdens maler. Ønsker du selv at varetage istandsættelsesarbejder, skal disse udføres inden tidspunktet for flyttesynet af faguddannede, momsregistrerede håndværkere. Alternativt varetager vi arbejdet i istandsættelsesperioden (14 dage inden opsigelsesperiodens udløb), hvor du hæfter for udgifterne til istandsættelsen.


Vær venligst opmærksom på, at hvis din istandsættelse ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, og derved ikke kan godkendes ved flyttesynet, hæfter du for udgifterne til lejemålets istandsættelse.


Du skal ikke selv aflæse dine forbrugs målere. El aflæses og indberettes af viceværten og varme- og vand aflæses af Brunata.


Hvordan foregår flyttesynet?

Tidspunktet for flyttesynet aftales med ejendomsadministratoren. Seneste synsdato er 14 dage før opsigelsesfristens udløb eller den 16. i måneden, således vi har tid til at istandsætte lejemålet. Inden afholdelsen af flyttesynet skal lejemålet samt evt. depotrum være tømt og rengjort. Er du fraflyttet lejemålet før seneste synsdato, håber vi, at du vil kontakte os så synet kan gennemføres tidligere.


Ved flyttesynet gennemgås lejemålet i fællesskab, og tager normalt 30-45 min. Undervejs udfyldes en fraflytningsrapport, hvori nødvendige istandsættelsesarbejder, samt eventuelle skader/mangler noteres. Når fraflytningsrapporten er udfyldt, underskrives den af begge parter, og du modtager en kopi.


Det kontrolleres bl.a.:

 • at køkkenbordsplader og andre overflader af kunstprodukter, herunder gulve m.v. er hele og rengjorte.
 • at blandingsbatterier, sanitet, fliser og klinkegulve eller lignende er afkalkede.
 • at der ikke er boret huller i fliser.
 • at alle hårde hvidevarer, herunder riste, er rengjorte og i hel og funktionsdygtig stand. Eventuelt kulfilter i emhætte skal være udskiftet.
 • at afløb og riste er rensede og rengjorte. Eventuel rust skal fjernes, og hvis dette ikke er muligt, skal rustangrebne riste og lignende udskiftes.
 • at skruer, søm, rawlplugs og lignende er fjernet fra vægge
 • at elkontakter er intakte og renset af, samt at alle dækplader/rosetter er til stede.
 • at lejlighedens vinduer er pudset ind- og udvendig.
 • at depotrum er ryddet og rengjort.
 • Ved fraflytning indgår evt. altaner under den for lejlighederne gældende istandsættelsespligt.


Alle nøgler, som du har fået udleveret ved indflytning eller i lejeperioden, skal afleveres til ejendomsadministratoren ved flyttesynet.


Såfremt lejemålets tilstand ved flyttesynet er således, at der kræves ekstraordinære foranstaltninger for at bringe lejemålet i stand til genudlejning og det medfører forsinkelse af den efterfølgende lejers indflytning, er udlejer berettiget til at give denne et afslag i lejen herfor, og at medregne dette og afhjælpningsomkostningerne i den fraflyttende lejers depositum.


Hvornår modtager jeg flytteafregningen?

Flytteafregningen får du tilsendt til din mailadresse, så snart vi har modtaget alle regninger fra håndværkerne. Der kan gå op til 2-3 måneder efter opsigelsesperiodens udløb før alle regninger er modtaget og flytteafregningen kan afsendes. I flytteafregningen modregner vi udgifter til istandsættelse og mangeludbedring i dit depositum og evt. forudbetalt leje. Har du skyldig husleje vil dette også blive modregnet.


Desuden tilbageholder vi et beløb til førstkommende forbrugs-regnskab. Beløbet svinger 500-2.000 kr. afhængig af dit forbrug i det forgangne år. Beløbet afregnes og eventuelt restbeløb tilbagebetales i.f.m. aflæggelse og udsendelse af vand- og varmeregnskabet for den pågældende periode.