Husregler

Husregler                   

Munke Bolig ApS den 1. december 2023


Affald/Dagrenovation 

Af hygiejniske grunde skal alt affald være indpakket i papir eller affaldsposer og lukkes tæt til, før det anbringes i containeren. De opstillede containere i porten ved Munkevej skal benyttes. Containeren må kun benyttes til husholdningsaffald, medmindre andet er aftalt med ejendomsadministrationen. Endvidere skal lejeren sammenkrølle mindre papaffald, så det fylder mindst muligt. 

 

Storskrald afhentes efter direkte aftale mellem lejer og renovationsselskab eller afleveres på Thisted Genbrugscenter, Flintborgvej 5, 7700 Thisted. Deponering af affald, indbo og lignende på fælles arealer vil medføre øjeblikkelig opsigelse opsiges jf. lejelovens § 83 litra e og § 93 litra g.


Automatisk aflåsning af fordøre 

Hovedøren til bygningen vil være forsynet med el-lås automatik. Døren vil blive låst fra ca. kl. 22 til ca. kl. 7. Den udleverede nøgle til lejligheden er samtidigt nøgle til hoveddøren og hovedindgangen til depotrum, samt hængelåse på depotrum, samt i nogle af lejemålene til postkassen. 

 

Cykler 

Der henvises til cykelstativer i porten ved Kastet og Munkevej, samt cykelskur i porten ved Munkevej.

 

Depotrum

For ejendommens depotrum gælder følgende ordensregler: 

  • Barnevogne og havemøbler skal opbevares i depotrummet. 
  • Der må ikke opbevares byggematerialer, gasflasker og lignende samt brandfarlige væsker i depotrum.

 

Fællesvaskeri  

Vaskepoletter til vaskemaskiner og tørretumblere skal købes hos viceværten. De koster 100 kr. for 7 stk.  

Ved benyttelse af fællesvaskeri skal de gældende regler og anvisninger følges. Maskinerne skal behandles forsvarligt.

I øvrigt gælder følgende ordensregler: 

  • Brugeren skal rengøre maskiner efter hver vask. Rengøringen omfatter oprydning af vasketøj og vaskepulver m.v., rengøring af vask, rensning af filtre i vaskemaskinen og tørretumbler og aftørring af vaskemaskine og tørretumbler samt rengøring af sæbeskålen i vaskemaskinen. Evt. borde skal aftørres. gulvet skal vaskes / aftørres efter behov.

Bemærk! - Der må ikke tørres tøj i lejligheden pga. risikoen for at kondens ødelægger lejlighederne. Endvidere må der ikke tørres tøj på vasketøjsstativerne i fællesvaskerierne.


Forsikringsskader 

Vandskade på indbo som følge af rør- / radiatorsprængninger eller anden tilfældig vandindtrængning er ikke dækket af ejendommens forsikring. Skader skal hurtigt anmeldes til viceværten. Glas og kummeforsikring henligger for lejers regning i henhold til lejekontrakt. 

 

Sker der i forbindelse med indbrud skade på privat indbo, skal dette meldes til lejerens eget forsikringsselskab. 

 

Husdyr 

Det er ikke tilladt at holde nogle former for husdyr. Overtrædelse af dette vil medføre ophævelse af lejemålet jf. lejelovens § 83 litra e og § 93 litra g. Dette gælder også ved pasning/besøg af andres husdyr. Husdyr er kun tilladt, hvis der forlægger en skriftlig tilladelse hertil fra udlejer.

 

Parkering 

Parkering må kun finde sted på de indrettede parkeringspladser. Parkering af campingvogne og lignende er ikke tilladt. Køretøjer over 3500 kg må ikke parkeres på området. Der henvises til parkeringsmuligheder langs Kastet, parkeringspladsen på gavlen af Kastet, på Munkevej (dog ikke foran Munkegårdens hovedbygning), samt parkeringspladserne mellem Munkevej 20 og Østerbakken. 

 

Porttelefon (hvis dette forefindes) 

Beboerne bedes udvise omtanke, når nogen af dem ubekendte personer via porttelefonen eller på anden måde beder om adgang gennem hoveddørene.

 

Rengøring af fællesområder og trappeopgange 

Trapperenholdelsen er lejers forpligtelse, og udføres hver uge og omfatter vask af gulvbelægning samt aftørring af stødtrin, håndfang, aftørring af postkasser og eventuel gulvmåtte ved indgangen bankes. Der udføres 1 gang pr. måned vinduespudsning i fællesområder/indgangspartier. I visse ejendomme opkræves 75.- kr. pr. mdr. over huslejen for at Munke Bolig ApS påtager sig denne service, og denne service kan ikke fravælges.


Rygning

Der må ikke ryges på fællesarealer, dvs. gangarealer, depotrum, vaskerum, cykelskur m.m. Hvis der ryges i lejlighederne, skal man være opmærksom på, at fraflytning vil give ekstra omkostninger til reetablering ved fraflytning.

 

Støjgener 

  • Bad & toilet: Af hensyn til natteroen skal badning så vidt muligt undlades mellem kl. 23 og kl. 6 morgen. (Bemærk: Utætte eller støjende cisterner og haner, skal meldes til viceværten).
  • Maskiner, der kan medføre støjgener for naboer (eksempelvis symaskine), skal anbringes på et støjabsorberende underlag. Det henstilles, at man ikke bruger støjende husholdnings-, opvaske- eller vaskemaskiner i tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 8.00. 
  • Brug af boremaskiner og andre håndværksmaskiner samt hamren og banken må kun finde sted på: HVERDAGE mellem kl. 8.00 og kl. 19.00 samt weekender mellem kl. 10.00 og kl. 17.00 
  • Musik: Benyttelse af musikanlæg, TV, musikinstrumenter samt musikudfoldelse skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige lejere. Ved afholdelse af fest bør man advisere beboere i egen opgang og de nærmeste genboere. 


Trapper, depotrum og fællesrum 

Fodtøj må ikke efterlades på trapper/svalegange. Rensning og pudsning af fodtøj samt bankning af tæpper og lignende må ikke foretages på trapper/svalegange. Efterlad ikke reklamer og lokalblade ved postkasserne. Leg, støjende eller uberettiget ophold på trapper, kældre og vaskerum er forbudt. Barnevogne, cykler, legeredskaber, flasker, papkasser eller andre private effekter må ikke henstilles på trapper og reposer. Vicevært, ejendomsadministrator eller andre med lovligt ærinde, har ret til, uden særligt varsel, at skaffe sig adgang til de udlejede depotrum. 


Udenfor bygningerne 

Barnevogne, cykler, lejeredskaber m.v. må ikke henstilles, så de er til gene, f.eks. foran indgangsdøre. Leg med bue, pil, slange, dartspil, luftpistol eller andet der kan være til fare eller ulempe, må ikke finde sted. 

 

Beplantning må ikke skades ved afbrækning af grene, eller færdsel på de beplantede arealer. Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på dennes arealer. 

 

Det er ikke tilladt at grille på altanerne – der henvises i stedet til fællesterrasserne.


Vaskemaskiner - egne 

Det er ikke tilladt at have egne vaske- eller opvaskemaskiner i lejemålene uden en skriftlig aftale.

 

Vinduer og døre 

Lejer søger selv for, at hængsler bliver smurt med olie, og at tætningslister aftørres en gang årligt. 

 

Døre med dørpumpe skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende. Alle aflåselige døre skal låses efter brugen. 

 

Depotrumsdøre skal altid holdes aflåst. Depotrum, der ikke holdes forsvarligt aflåst, inddrages

 

Branddøre må aldrig blokeres.  


 

PDF version af husreglerne