Betaling af leje, forbrug & fremleje

Betaling af leje, forbrugsregnskab & fremleje 


Hvordan og hvornår betaler jeg huslejen?

Huslejen forfalder til betaling den 1. i hver måned med sidste betalingsfrist den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Du skal altså senest indbetale din husleje den 4. i måneden. Er den sidste rettidige betalingsdag en lørdag eller søndag, udskydes betalingsfristen til den følgende hverdag. Indbetales huslejen ikke rettidigt, fremsendes rykker med tillagt påkravsgebyr jf. lejeloven. Vi anbefaler at alle lejere tilmelder huslejen i deres bank til en månedlig fast overførsel, så lejen overføres automatisk og rettidigt hver måned. Vær venligst opmærksom på at betalingen af husleje og a conto forbrug er en pligtig pengeydelse jf. lejeloven, hvilket betyder at udlejer kan hæve lejeaftalen hvis du ikke betaler rettidigt. 


Hvornår modtager jeg forbrugsregnskabet?

Vi opkræver hver måned et a conto varmebidrag til dækning af din del af ejendommens udgifter til opvarmning og varmt vand, samt et a conto vandbidrag til dækning af dit vandforbrug. 

A conto bidragene opkræves sammen med den månedlige husleje. Dit forbrug af varme og evt. vand opgøres én gang årligt og følger en såkaldt regnskabs-periode som fremgår af din lejekontrakt. Det endelige forbrugsregnskab sendes til dig 3-4 måneder efter regnskabsperiodens afslutning. Hvis forbrugsregnskabet viser, at de a conto bidrag du har betalt i løbet af  regnskabs-perioden, overstiger de faktiske udgifter til vand og varme, udbetales beløbet til dig. Hvis forbrugsregnskabet viser, at de a conto bidrag du har betalt i løbet af regnskabs-perioden, ikke kan dække udgifterne til vand og varme, skal tillægsbetalingen indbetales til udlejer senest en måned efter din modtagelse af forbrugsregnskabet. Herefter vil vi justere dine a conto bidrag for det kommende år.


Munkegårde er Energimærket af Lemvig Arkitektkontor ApS den 18. februar 2021. Det gyldige energimærke kan fremvises, hvis det ønskes, og giver en oversigt over ejendommens energimæssige tilstand på en skala fra A til G, samt beregner det årlige energiforbrug i både enheder og udgifter. Når man kender ejendommens el-, og varmeforbrug, har både udlejer og lejer et bedre grundlag til at beregne de månedlige udgifter.


TV & Internet

Information om muligheder for TV pakker og større Internet forbindelser på Munkegården


Munke Bolig ApS har i samarbejde med Altibox (www.altibox.dk) lavet en aftale om levering af TV og internet til alle lejemål. Munke Bolig ApS står via huslejen for opkrævning for  TV basispakken + 1/1 Mbit internetforbindelse, som er obligatorisk  for alle lejere.


Ønsker du en anden eller større tv-pakke eller højere internet hastighed, bestilles disse direkte hos Altibox ved udfyldelse af bestillingsseddel hos ejendomsadministrationen – eller download bestillingsseddel her.

 

Altibox fremsender regning på tilkøb direkte til lejerne.


Opsætning af antenne og parabol er ifølge lejekontrakten ikke tilladt.

 

Må jeg fremleje min lejlighed og hvordan?

Hvis du videreudlejer en del eller hele dit lejemål til en anden lejer, betegnes det som fremleje. 


  • Jeg ønsker permanent at fremleje en del af mit lejemål: Du har ret til at fremleje højst halvdelen af lejemålets beboelsesrum til beboelse for en anden lejer. Dog må det samlede antal personer, der bor i lejemålet, ikke overstige antallet af beboelsesrum.
  • Jeg ønsker at fremleje hele mit lejemål i en periode: Du kan fremleje hele dit lejemål i indtil 2 år, dog kun hvis dit fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse el. lign.


I henhold til lejeloven, kan vi modsætte os fremleje af hele lejligheden, hvis der færre end 13 beboelseslejligheder i ejendommen, hvis det samlede antal personer i lejligheden overstiger antallet af værelser, eller hvis vi i øvrigt har rimelig grund til at modsætte os fremlejeforholdet. 


I begge tilfælde skal du meddele os navnet på din nye lejer og fremsende os en skriftlig kopi af fremlejeaftalen inden fremlejeperiodens begyndelse